วิธีการสอนแบบบรรยาย

วิธีการสอนแบบบรรยาย

วิธีการสอนแบบบรรยาย หมายถึง เป็นวิธีที่ครูพูด และใช้วิธีบอกเล่า หรืออธิบายเนื้อหาและเรื่องราวต่างๆให้นักเรียนได้ฟัง โดยที่ครูจะเป็นฝ่ายเตรียมการสอนมาด้วยการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆที่จะสอนมาแล้ว โดยที่นักเรียนเป็นฝ่ายที่มารับฟัง  โดยทั่วไปก็มักจะเป็นการสื่อสารความหมายทางเดียวคือ จากครูผู้สอนไปสู่นักเรียน การสอบแบบนี้นักเรียนจะมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนน้อย ( สุพิน บุญชู , 2536 , หน้า65)

จุดมุ่งหมาย

1.เพื่อช่วยนำทางในการอ่านหนังสือของนักเรียน

2.เพื่อใช้ในการตอบคำถามหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในห้อเรียน

3.ประหยัดเวลาในการค้นคว้าและทดลองบางเรื่อง

4.ใช้อธิบายบทเรียนที่ยาก  เพื่อนำทางให้เด็กเขาใจ

5.สรุปบทเรียนหรือทบทวน

ขั้นตอนในการเตรียมการสอน

    การเตรียมการบรรยาย

ต้องกำหนดจุดมุ่งหมายในการสอนเนื้อหาวิชานั้นให้ชัดเจน  หาวิธีเร้าความสนใจของนักเรียนโดยการเตรียมอุปกรณ์การสอนต่างๆให้เหมาะสม หรืออาจใช้วิธีการสอนอื่นๆร่วมด้วย เช่น การสอนแบบอุปนัย แบบนิรนัย เป็นต้น

    การดำเนินการสอน

การบรรยายอาจเริ่มจากการเสนอปัญหาหรือตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การบรรยายในขณะบรรยายต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม และครูผู้สอนต้องใช้คำถามอยู่เสมอเพื่อให้นักเรียนสอนใจ ตลอดเวลาสอนต้องใช้สื่อการสอนเพื่อเพิ่มความสนใจให้นักเรียน

 

ข้อดีของการสอนแบบบรรยาย

1.สอนได้รวดเร็ว

2.สอนนักเรียนได้ไม่จำกัดจำนวน สอนตั้งแต่กลุ่มเล็กๆจนถึงกลุ่มใหญ่

 

สุพิน  บุญชูวงศ์.  หลักการสอน(พิมพ์ครั้งที่ 2).  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะวิชาครุศาสตร์

วิทยาลัยครูสวนดุสิต, กรุงเทพฯ, 2531.

วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2542ข : 32). แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ:

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: