วิธีการสอนแบบสาธิต

วิธีการสอนแบบสาธิต

ความหมาย

เป็นวิธีการสอนที่ครูมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่โดยจะมีการแสดงหรือการทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต  การฟัง  การกระทำ หรือการแสดง อาจเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็ได้( สุพิน บุญชู , 2536 , หน้า66)

ความมุ่งหมาย

เพื่อแสดงให้ผู้เรียนได้เห็นถึงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้

ขั้นตอนวิธีสอนแบบสาธิต

ขั้นตอนการสอนแบบสาธิตมีสามขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นเตรียมการสอน

1.1. กำหนดจุดประสงค์ในการสาธิตให้ชัดเจน

1.2. จัดลำดับเนื้อหาตามขั้นตอน

1.3. เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งที่จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ตลอดจนคำถามที่จะใช้ให้รอบคอบ

1.4.เตรียมสื่อการเรียนการสอนและเอกสารประกอบให้พร้อม

1.5ใ กำหนดเวลาในการสาธิตให้พอเหมาะ

1.6. กำหนดวิธีการวัดผล ประเมินผลที่ชัดเจน

1.7ใ เตรียมสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนมองเห็นการสาธิตได้ทั่วถึง

1.8. ทดลอง สาธิตเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิดการติดขัด

2. ขั้นการสาธิต

2.1ใบอกจุดประสงค์การสาธิตให้นักเรียนทราบ

2.2.บอกกิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัติ เช่น นักเรียนจะต้องจดบันทึก สังเกตกระบวนการ สรุปขั้นตอน ตอบคำถาม เป็นต้น

2.3.ดำเนินการสาธิตตามลำดับขั้นตอนที่เตรียมไว้ ประกอบกับการอธิบายอย่างชัดเจน

3. ขั้นสรุปประเมินผล

3.1 ผู้สอนเป็นผู้สรุปความสำคัญ ขั้นตอนของสิ่งที่สาธิตนั้นด้วยตัวเอง

3.2ให้ผู้เรียนเป็นผู้สรุป เพื่อประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆมากน้อยเพียงใด

3.3.ผู้สอนอาจใช้วิธีการต่างๆเพื่อประเมินว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่อง ขั้นตอนการสาธิตมากน้อยเพียงไร เช่น ให้ตอบคำถาม ให้เขียนรายงาน ให้แสดงการสาธิตให้ดู เป็นต้น

3.4 .ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม

 

อาภรณ์ ใจเที่ยง. หลักการสอน(ฉบับปรับปรุง).พิมพ์ครั้งที่ 3 .กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2546

กาญจนา เกยรตประวัต . วธการสอนทวไปและทกษะการสอน. กรุงเทพฯ:สานกพมพ วฒนา

พานิช , 2524 .

 

 

 

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: