การสอนแบบโครงงาน

การสอนแบบโครงงาน   (Project Design)

ความหมาย

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองในด้านต่าง ๆ  มาจากแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้โดยยึด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) และการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยมีการศึกษาหลักการ และวิธีเกี่ยวกับโครงงานที่เลือกศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการทางาน ลงมือทางาน และปรับปรุง เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค ในกระบวนการเรียนการสอนได้ใช้ทักษะกระบวนการ สอดแทรกคุณธรรม ทางานเป็นกลุ่ม ฝึกปฏิบัติจริง เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม มีครูเป็น ผู้ชี้แนะ ให้คาปรึกษาตลอดเวลา เน้นฝึกคนให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   (ทิศนา  แขมมณี, 2543, หน้า14)

ประโยชน์ของการจัดทาโครงงาน

1.       ทางานตามความถนัด ความสนใจของตนเอง

2.       ฝึกทักษะกระบวนการทางานด้วยตนเอง หรือร่วมกันทางานเป็นกลุ่ม

3.       สามารถวางแผนการทางานเป็นระบบ

4.       พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5.       ศึกษา ค้นคว้า  และแก้ปัญหาจากการทางาน

6.       เป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในโครงงานที่ทาจริง ใน กรณีที่ต้องนาแสดงต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความหมายของโครงงาน

โครงงาน หมายถึง การกาหนดรูปแบบในการทางานอย่างเป็นระเบียบ มี

กระบวนการทางานที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงาน  ผลงานที่สัมพันธ์กับหลักสูตรและ นาไปใช้ประโยชน์กับชีวิตจริง

ประเภทของโครงงาน แบ่งงออกเป็น 4 ประเภท คือ

1.ประเภทการศึกษาทดลอง เป็นการศึกษาเปรียบเทียบหรือพิสูจน์ความจริงตามหลัก วิชาการอย่างเป็นเหตุเป็นผลหรือค้นหาข้อเท็จจริงในสิ่งที่ต้องการรู้

2. ประเภทสารวจข้อมูล     เป็นการสารวจรวบรวมข้อมูลแล้วนาข้อมูลนั้น ๆ มาจาแนกเป็น หมวดหมู่ และนาเสนอในรูแบบต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนหรือพัฒนางาน หรือปรับปรุงงาน

3. ประเภทสิ่งประดิษฐ์  เป็นการผลิตชิ้นงานใหม่ และศึกษาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประโยชน์ คุณค่าของชิ้นงานนั้น ๆ

4. ประเภทพัฒนาผลงาน เป็นการค้นคว้าหรือพัฒนาชิ้นงานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มาก

ขึ้น หรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

บทบาทของผู้เรียนการสอนแบบโครงงาน    (Project Design)

1.       โครงงาน

2.       ศึกษาข้อมูล

3.       วิเคราะห์ข้อมูล

4.       ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

5.       เขียนโครงงานวางแผนการทางาน

6.       ปฏิบัติตามโครงงาน

7.       ประเมินผลโครงงาน

 

ทิศนา  แขมมณี. (2543). 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. (2549). นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ช้างทอง.

วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2542ข : 32). แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ:

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: